Co-design of national-scale future scenarios in Japan to predict and assess natural capital and ecosystem services

Sustainability Science所収
査読付論文

Co-design of national-scale future scenarios in Japan to predict and assess natural capital and ecosystem services

著者:
Saito
Osamu
Kamiyama
Chiho
Hashimoto
Shizuka
Matsui
Takanori
Shoyama
Kikuko
Kabaya
Kei
Uetake
Tomoko
Taki
Hisatomo
Ishikawa
Yoichi
Matsushita
Kyohei
Yamane
Fumihiro
Hori
Juri
Ariga
Toshinori
日付: