Co-design of national-scale future scenarios in Japan to predict and assess natural capital and ecosystem services

In Sustainability Science
Peer-reviewed Article

Co-design of national-scale future scenarios in Japan to predict and assess natural capital and ecosystem services

Author:
Osamu
Saito
Chiho
Kamiyama
Shizuka
Hashimoto
Takanori
Matsui
Kikuko
Shoyama
Kei
Kabaya
Tomoko
Uetake
Hisatomo
Taki
Yoichi
Ishikawa
Kyohei
Matsushita
Fumihiro
Yamane
Juri
Hori
Toshinori
Ariga
Date: