ЦХМ-ын TOйM

ポリシーレポート
ЦХМ-ын TOйM

Цэвэр хөгжлийн механизмын (ЦХМ) талаар бүрэн гүйцэд, ойлгоход хялбар тайлбар өгөх нь энэхүү товхимолын зорилго болно. Тус товхимолд улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр тохирсон баримт, бичвэрүүдийн агуулгыг бүрэн хэмжээнд тусгаагүй болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Түүнчлэн, зарим ойлголтын дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явц улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй хэвээр байна. Холбогдох баримт, бичгүүдийн дэлгэрэнгүй агуулга, тодорхойлолтуудын талаар Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн вэб хуудсанд хандана уу.

Economic Research Institute for Northeast Asia(ERINA):
http://www.erina.or.jp/index.html.en

日付:
トピック: