பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டை மதிப்பிடுவதற்கான பாரம்பரிய மற்றும் நவீன அனுகுமுறைகள்

Event: Plastic Waste Management Training Program for Development Officers
Date: August-18, 2023; Batticaloa, Sri Lanka
プレゼンテーション
Cover

பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டை மதிப்பிடுவதற்கான பாரம்பரிய மற்றும் நவீன அனுகுமுறைகள்

The synergy of tradition and innovation plays a crucial role in assessing plastic pollution, offering a comprehensive approach that combines the wisdom of established practices with the power of modern technologies. This approach is essential to effectively tackle the complex and pervasive issue of plastic pollution. Here I provide how tradition and innovation can be harmonized in assessing plastic pollution using examples targeting Cambodian MOE officers. This multidimensional approach is essential for understanding the complexities of plastic pollution, developing effective mitigation strategies, and fostering sustainable behaviors at both local, regional, and global scales.

著者:
Asmil
Mohamed
Wimalaweera
Ishanka
Anburuvel
Arulanantham
日付: