សេចក្ដីណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ លំនាំគណនាបរិមាណបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ពីការប្រើប្រាស់

II-2013

This product includes GHG calculation tool and user manual in Khmer.

Remarks:

English and Thai version are available.

Date: