โปรแกรมคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยการประเมิ

II-2013
Discussion Paper
โปรแกรมคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยการประเมิ

This GHG calculation tool is translated from the English version II to ease of use by local government in Thailand. The products include the GHG calculation tool based on Excel and a user manual that explains fundamental information of and how to use the IGES GHG calculation tool.

Remarks:

English and Khmer version are available.

Date: