แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในตัวเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย: เพื่อผลประโยชน์ร่วมเชิงอา

2012-2
Policy Report
แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในตัวเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย: เพื่อผลประโยชน์ร่วมเชิงอา

The objective of this report is to facilitate local governments in decision making and implementation of urban organic waste utilization projects that can contribute to sustainable solid waste management and national agendas on food, energy, and climate change. This report provides an overview of national policy, regulations, and institutions related to municipal solid waste management, and examples of municipal solid waste management practices in some cities. Furthermore, this report reviews advantages and disadvantages of each technology. In the latter part, this report provides guidance for technology selection and implementation of technology that is selected.

Remarks:

This policy report is a part of APN project: CBA-01CMY-Sangarun. The English version is available at http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=4130

Author:
Alice
Sharp
Date: