The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services

The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services
Research Report
Author:
Bhattacharya, Tania Ray
Koichi
Kuriyama
Yasushi
Shoji
Takahiro
Tsuge
Kentaro
Yoshida
Tetsuya
Tsurumi
Kei
Kuramashi
Seiji
Ikkatai
Keisaku
Higashida
Kenta
Tanaka
Date: